Logo
Hitex Markeitng Group, Inc.
Enrique Perez
President
1566 NW 108th Avenue
Miami Florida 33172
3054061150